Zo werken wij

De schooldag

Om 08.20u gaan de schooldeuren open. De kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar binnen en starten met lezen of in de groepen 1-2 met een activiteit aan de groepstafel.

In de groepen 1 en 2 werken we met betekenisvolle thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Spelend- en ontdekkend leren en het creëren van een rijke speelleeromgeving, zijn uitgangspunten van ons handelen. De kleutergroepen zijn ingedeeld in hoeken waarbij iedere hoek gericht is op een bepaald ontwikkelingsgebied. We hebben o.a. een thema-/rollenspelhoek, creatieve hoek, rekenhoek, taal-/leeshoek en een bouw-/constructiehoek. Door middel van het werken met een werkkaart voor ieder kind stimuleren we de kinderen op een positieve manier om voor de verschillende hoeken te kiezen.

In groep 3 t/m 8 is ons onderwijs georganiseerd in jaargroepen, maar er wordt ook regelmatig groepsoverstijgend gewerkt. Dit kan plaatsvinden in parallelgroepen (twee groepen van hetzelfde leerjaar) of binnen een cluster (1-2, 3-4, 5-6, 7-8). We werken groepsoverstijgend om het leerstofaanbod en de instructie zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. We gaan uit van een basisprogramma dat alle leerlingen volgen en per vakgebied wordt bekeken óf en op welke momenten groepsoverstijgend werken van toegevoegde waarde is. 's Morgens wordt er voornamelijk aandacht besteed aan de hoofdvakgebieden: rekenen, lezen, begrijpend lezen, taal en spelling. Voor het vak rekenen wordt vanaf groep 4 gebruik gemaakt van een iPad. Deze wordt, in combinatie met het werken in een schrift, ingezet om nog beter te kunnen afstemmen op de zone van naaste ontwikkeling van het kind. Naast momenten van zelfstandig werken, wordt er ook samen geleerd en -gewerkt.

Thematisch, ontdekkend en samenwerkend leren

In de middaguren werken wij zoveel mogelijk thematisch en komen onder andere de vakken natuur en techniek, wereldoriëntatie, geschiedenis, tekenen en handvaardigheid aan bod.
Naast het zorgen voor een brede kennisbasis, wordt er ook aandacht besteed aan het aanleren van (21e eeuwse) vaardigheden die nodig zijn om zelfontdekkend en samenwerkend te leren. Omdat we veel waarde hechten aan de kwaliteit van ons onderwijs, zorgen we voor een goede balans tussen leerkrachtgestuurd en zelfontdekkend leren. Op een aantal momenten wordt er groepsoverstijgend in het cluster gewerkt. De iPads worden 's middags ingezet voor het opzoeken van informatie of het maken van een presentatie.

(Mede)eigenaarschap en zelfsturing

In toenemende mate maken wij leerlingen ervan bewust dat zij mede eigenaar zijn van- en zelfverantwoordelijk zijn voor datgene wat zij leren. Dit doen we onder andere door met de kinderen in gesprek te gaan over doelen waaraan zij gaan werken. We maken de leerdoelen inzichtelijk d.m.v. onder andere het werken met werkkaarten en doelenschriften om kinderen actief te betrekken bij hun leerproces. Dit bevordert het eigenaarschap en de intrinsieke motivatie en heeft een positieve invloed op het leren. We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van ons onderwijs, want: Goed onderwijs doet ertoe!

Groepsdynamisch onderwijs

Een veilige omgeving en een fijne sfeer zijn voorwaarden om tot leren te komen. Om dit te realiseren, werken we volgens de principes van Groepsdynamisch onderwijs. Concreet houdt dit in dat iedere groep op vrijdag met elkaar in gesprek gaat tijdens de sociokring. Er wordt gesproken over de sfeer in de groep, het vrij spelen, de omgang met elkaar en over eventuele conflicten. Wekelijks wordt er een verbeterregel gekozen waar de hele klas mee aan de slag gaat en ook zijn er schoolbrede verbeterregels. Er is aandacht voor het gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een fijne sfeer in de klas en op school. Onderdeel van het Groepsdynamisch onderwijs is de effectieve conflicthantering. We leren de kinderen hoe zij een conflict op moeten lossen volgens de schoolbrede aanpak en dat op onze school verbaal en fysiek geweld niet wordt geaccepteerd. Voor meer informatie verwijzen we u naar de brochure van Groepsdynamisch onderwijs.

Wereldburgerschap

Onze populatie is een afspiegeling van de maatschappij: Kinderen met verschillende culturele achtergronden en geloofsovertuigingen bezoeken onze school. Leerlingen, ouders en collega’s, allemaal zijn we wereldburgers. We gaan respectvol met elkaar om, ongeacht afkomst, taal of religie. We verwachten dat de leerlingen op onze school deelnemen aan alle lessen en activiteiten die de school organiseert.

Sport en cultuur

Naast het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maakt ook sport en cultuur een belangrijk deel uit van het aanbod op school. We hebben een vakleerkracht voor gymnastiek en muziek en nemen deel aan het project Cultuureducatie met Kwaliteit. Eens per twee jaar organiseren wij een spetterende theaterdag in het Parktheater in Eindhoven. We huren de grote zaal af en iedere groep verzorgt een optreden. Natuurlijk zijn ouders en/of andere familieleden of vrienden welkom om te komen kijken. Ook hebben we een schoolband “Startrock” die bestaat uit een aantal leerlingen en leerkrachten. Zij oefenen iedere woensdagmiddag.

Wetenschap en techniek

Het Wetenschap en Techniekonderwijs is een structureel onderdeel van ons aanbod. We geven dit vorm in samenwerking met de Stichting Maak-o-Theek. Iedere periode (van vakantie tot vakantie) werken we schoolbreed over eenzelfde techniekthema. De lessen die we geven en de Maakboxen met materialen die we gebruiken, zijn gebaseerd op de didactiek van Onderzoekend- , Ontwerpend- en Ondernemend leren (3-O-leren). Waar mogelijk laten we de techniekthema’s aansluiten bij andere (schoolbrede) thema’s.

Samenwerking Brainport

Wij zijn een aspirant Brainportschool. Dit houdt in dat we deelnemen aan het traject om het Brainportlabel te verkrijgen. We verwachten officieel Brainportschool te worden in schooljaar 2023-2024.
Brainportscholen vormen een samenwerkingsverband van scholen, bedrijven en organisaties uit de Brainportregio. Zij delen één doel: Toekomstgericht onderwijs bieden. Hiermee wil het netwerk de zelfontwikkeling van leerlingen nog meer stimuleren. De focus ligt daarbij op creativiteit, technologie, ondernemerschap en internationalisering. Maar nog belangrijker: Een Brainportschool zorgt ervoor dat leerlingen hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.