Leerlingenzorg


Leerlingenzorg

Wij streven ernaar om alle leerlingen de zorg en begeleiding te bieden die zij nodig hebben, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het gaat om een zo breed mogelijke vorm van goed en Passend Onderwijs voor elk kind.

Er zijn leerlingen die meer nodig hebben dan het basisaanbod. Leerlingen die moeite hebben met de leerstof krijgen extra instructie, begeleiding of specifieke oefenstof. Meer begaafde leerlingen worden uitgedaagd met extra leerstof en opdrachten. Zo proberen wij het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van ieder kind.

Voor een uitgebreide omschrijving van de zorgstructuur download u ons Zorgplan / Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Intern overleg

Op ’t Startblok worden de kinderen tijdens hun schoolloopbaan goed gevolgd. We hebben regelmatig (intern) overleg over uw kind tijdens besprekingen tussen intern begeleiders, directie en leerkrachten. Het doel mag duidelijk zijn: de ontwikkeling in beeld brengen om er voor te zorgen dat kinderen zich op alle vlakken zo goed mogelijk ontwikkelen.
Het is mogelijk dat de ontwikkeling van uw kind (tijdelijk) anders verloopt dan verwacht. Als de leerkracht dit constateert, wordt er contact met u opgenomen. Er vindt vervolgens een gesprek plaats om mogelijke oorzaken te achterhalen en oplossingen te bespreken.

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen van groep 3 t/m 8 door middel van het leerlingenvolgsysteem van Cito: Leerling in beeld. Dit systeem geeft inzicht in de ontwikkeling op het gebied van rekenen, begrijpend lezen en spelling. Naast de cognitieve ontwikkeling wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling in beeld gebracht. 

In de groepen 1 en 2 worden alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen gevolgd door middel van observaties door de leerkracht en vervolgens vastgelegd in een digitaal registratiesysteem.