Visie & Inrichting

Basisschool 't Startblok handelt volgens de principes van Groepsdynamisch Onderwijs, waarbij de volgende zaken van belang zijn:

Rechtvaardig en prettig met elkaar omgaan

We bereiken dit door het creëren van een veilig klimaat voor kinderen, ouders en teamleden. Respect voor de achtergrond van alle kinderen vormt het uitgangspunt. We maken gebruik van afspraken die voor alle kinderen gelden. In de wekelijks terugkerende “Sociokring” wordt er gesproken over de sfeer in de klas en kiezen de kinderen voor de week die daarop volgt een verbeterregel voor de groep. Om ervoor te zorgen dat kinderen prettig met elkaar omgaan, gebruiken wij de “effectieve conflicthantering” en zijn er twee collega’s (gedragsspecialisten) die de taak van conflictbegeleider hebben. Zij monitoren incidenten die geregistreerd worden en gaan met kinderen, en eventueel ouders, in gesprek als er sprake is van een patroon. 

Ieder kind hoort erbij

De sociokring en het sociobord zijn middelen die hiervoor worden ingezet. Voor meer uitleg verwijzen wij u naar de bijlage Groepsdynamisch Onderwijs.

Rijk speel-leergedrag (onderwijskundig)

’t Startblok biedt een uitdagende leeromgeving die kinderen stimuleert om samen te spelen en te leren. Om het samenwerken te bevorderen, zitten de kinderen in groepjes van 4 of 5 die regelmatig wisselen van samenstelling. We besteden veel aandacht aan een brede ontwikkeling van kinderen en bereiken dit door te kijken naar de talenten van de kinderen. Zij maken kennis  met een breed vormings- en onderwijsaanbod en werken aan het ontwikkelen van 21e -eeuwse vaardigheden, waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse werkvormen (o.a. thematisch werken).

Ons onderwijs is zoveel mogelijk georganiseerd in jaargroepen, waarin kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar zitten.

In de groepen 1 en 2 werken we in thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. We gebruiken hiervoor de methode Kleuterplein. Het programma sluit aan op de methode Peuterplein, die gehanteerd wordt in de peutergroepen van onze Spilpartner Korein Keverberg. Samen bieden wij een VVE -programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie) aan voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Spelend en ontdekkend leren en het creëren van een rijke speel-leeromgeving zijn uitgangspunten van ons handelen. We volgen de ontwikkeling van de peuters en kleuters met het observatiesysteem KIJK! 0-7 jaar.

In de groepen 3 t/m 8 wordt er per vak- en vormingsgebied uitgegaan van een basisprogramma dat alle leerlingen volgen. ’s Morgens wordt er voornamelijk aandacht besteed aan rekenen-wiskunde, lezen, spelling, taal en begrijpend lezen.
Er wordt gewerkt met het model Directe Instructie. Via dit model kan de leerstof gedifferentieerd worden aangeboden: er zijn leerlingen die een korte instructie volgen en dan zelfstandig aan de slag kunnen, andere leerlingen volgen de gehele instructie. Er is ook een groep kinderen die de verlengde instructie en/of begeleide inoefening volgt. Op deze manier kan de leerkracht het aanbod zo goed mogelijk afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Vanaf groep 4 werken de kinderen voor het vakgebied rekenen-wiskunde met een iPad. Deze wordt, in combinatie met het werkboek, ingezet om nog beter te kunnen afstemmen op de zone van naaste ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van het kind.  

In de middaguren werken wij zoveel mogelijk thematisch en komen onder andere de vakken natuur, wereldoriëntatie, geschiedenis, tekenen en handvaardigheid aan bod. Ook hierbij worden de iPads ingezet. Onder andere voor het opzoeken van informatie of het maken van een presentatie. Gymnastiek, techniek en muziek worden door vakdocenten gegeven.

Taakgericht, ontdekkend en samenwerkend leren

Wij vinden het belangrijk dat kinderen betrokken worden bij hun eigen leerproces. Om die reden kijken leerling en leerkracht regelmatig samen naar doelen waaraan gewerkt wordt. In toenemende mate maken wij hen ervan bewust dat zij eigenaar van en ook medeverantwoordelijk zijn voor datgene wat zij leren. Door middel van het inzetten van coöperatieve werkvormen en thematisch werken krijgen kinderen de mogelijkheid om ontdekkend en samenwerkend te leren. Zelfstandigheid en zelfsturing vinden wij hierbij erg belangrijk. 

Leeropbrengsten

We streven naar optimale leeropbrengsten voor ieder kind. We bereiken dit door het creëren van een goed pedagogisch klimaat, het aanbrengen van  differentiatie in de lesstof en het medeverantwoordelijk maken van kinderen voor hun ontwikkeling. Dit doen we onder andere door met de kinderen in gesprek te gaan over doelen waaraan zij gaan werken. Er wordt gewerkt met ‘doelenmuren’ en ‘doelenschriftjes’ om kinderen inzicht te geven in hun leerproces en de (intrinsieke) motivatie te bevorderen. We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van ons onderwijs, want: Goed onderwijs doet ertoe!

Deel deze pagina