Inhoud onderwijs

Het leerstofaanbod dat in de kerndoelen van het basisonderwijs beschreven staat, wordt in 8 jaarblokken verdeeld. 

Groepen 1 en 2

In de kleutergroepen wisselen verschillende werkvormen elkaar af: kringactiviteiten, hoekenwerk, spel- en bewegingsactiviteiten.
De methode Kleuterplein is thematisch van opzet en besteedt binnen de thema’s aandacht aan de volgende ontwikkelingsgebieden:

  • Taal en woordenschat
  • Voorbereidend rekenen
  • Motoriek 
  • Wereldoriëntatie
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Muziek

Door het creëren van een rijke speelleeromgeving kunnen kleuters zich op onze school volop ontwikkelen.

Groepen 3 t/m 8

Vanaf groep 3 wordt het onderwijs in vakgebieden aangeboden, waarbij tijdens de middaguren zoveel mogelijk in projectvorm wordt gewerkt om de betrokkenheid van de kinderen te verhogen.

De volgende methodes gebruiken wij op ‘t Startblok. 

Zelfstandig werken

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te werken. Zelfstandig werken is een geleidelijk proces dat vanaf groep 1 stapsgewijs en volgens een doorgaande lijn wordt opgebouwd. Duidelijke afspraken binnen de school zijn daarbij van wezenlijk belang.

21e-eeuwse vaardigheden ICT

’t Startblok bereidt kinderen goed voor op het leven in de digitale 21e eeuw. Kinderen die nu naar onze school gaan, zullen later wellicht beroepen hebben die op dit moment nog niet eens bestaan. Daarnaast vinden sociale contacten steeds meer plaats via digitale media. Het is dus van belang dat wij kinderen leren hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

’t Startblok beschikt over moderne apparatuur om het ICT-onderwijs goed vorm te geven. Alle lokalen zijn voorzien van een digitaal schoolbord, een aantal computers (bij de kleuters voorzien van touchscreens), er wordt gestart met het werken met tablets in de klas en dit schooljaar beschikken wij over een 3D-printer. In de hogere groepen worden kinderen bekend gemaakt met de programma’s Word en Powerpoint. Daarnaast wordt er in de hogere groepen ook aandacht besteed aan het gebruik van internet en Social Media.

Tablets

In de groepen 4 t/m 8 wordt voor het vak Rekenen-Wiskunde gewerkt met iPads voor het verwerken en inoefenen van de leerstof. Ieder kind werkt op een eigen iPad. De tablets geven ons nog meer mogelijkheden om in te spelen op de verschillende leerbehoeften van individuele kinderen. De leerkracht volgt het leerproces nauwgezet en kan daardoor direct aansluiten op het persoonlijk niveau van de kinderen. Leerlingen zelf hebben ook meer inzicht in hun leerproces en krijgen meteen feedback op de leerstof waar ze mee bezig zijn. Hierdoor raken zij meer betrokken en wordt het leerplezier vergroot. In de groepen 1 t/m 3 worden de iPads ingezet bij het werken in hoeken. In het schooljaar 2018-2019 wordt ook gestart met het werken op de iPad voor het vakgebied spelling.

Techniek

Wij geloven in het belang van wetenschap en techniek, voor nu en in de toekomst. Ons streven is om, door middel van techniekonderwijs, kinderen te verrijken, te inspireren en te verbazen. De lessen worden verzorgd door docenten van Mad Science, actief bijgestaan door de groepsleerkracht. De groepen 1 t/m 8 krijgen elke twee weken een techniekles.

Dit schooljaar richten we, samen met Korein, een ontdeklaboratorium in waar kinderen naar hartenlust kunnen experimenteren en leren!

Muziek

Een keer per twee weken verzorgt een docent van het Centrum voor de Kunsten Eindhoven muzieklessen in de groepen 1 t/m 8.

Schoolbibliotheek

Spilcentrum Keverberg heeft een eigen bibliotheek. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar mogen boeken lenen voor gebruik thuis en op school. Dit gebeurt onder begeleiding van ouders of onze vrijwilliger Louise Biermans.

Huiswerk

Wij vinden het belangrijk dat kinderen na schooltijd fijn kunnen spelen. In de groepen 3 t/m 6 geven we daarom geen huiswerk.
Om kinderen te leren plannen en te laten wennen aan het maken van huiswerk, starten we hiermee in groep 7. De kinderen krijgen een agenda en de leerkracht leert ze hoe ze deze moeten invullen. Ouders worden hierover geïnformeerd tijdens een informatieavond aan het begin van het schooljaar.

Afspraken over het geven van huiswerk:

  • Kinderen uit groep 7: 2 keer per week
  • Kinderen uit groep 8: dagelijks
  • Kinderen t/m groep 6: zij krijgen in principe géén huiswerk, behalve voor het oefenen van topografie.

Aan ouders wordt gevraagd om op een speelse manier de kinderen te helpen met het oefenen van de tafels van vermenigvuldiging (vanaf groep 4) en lezen (vanaf groep 3). Ouders worden hierover geïnformeerd tijdens een informatieavond aan het begin van het schooljaar.

Deel deze pagina