Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen door middel van het leerlingenvolgsysteem ParnasSys. Dit systeem geeft o.a. de uitslag weer van Cito-toetsen en methodetoetsen van kennisvaardigheden zoals rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling.

In de groepen 1 en 2 worden alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen ook gevolgd door middel van het observatiesysteem KIJK! De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 wordt gevolgd door middel van het leerlingvolgsysteem ZIEN! Tweemaal per jaar wordt er een vragenlijst door de leerkrachten van groep 3 t/m 8 ingevuld en vanaf groep 5 vullen ook de leerlingen een vragenlijst in. Leerkracht en intern begeleider bespreken vervolgens de resultaten. Indien nodig, wordt er een plan van aanpak opgesteld.

Tweemaal per jaar (in februari en in september) maken team, intern begeleiders en directie een analyse van de opbrengsten van de Cito-toetsen. Er wordt gekeken naar de opbrengsten, mogelijke verklaringen hiervoor en eventuele acties voor de periode die erop volgt. 

Deel deze pagina