Medezeggenschapsraad

Iedere school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeel belangrijke onderwerpen van de school bespreken. Het bestuur hecht grote waarde aan een goed functionerende raad, omdat daardoor een breed draagvlak ontstaat voor alle besluiten die het bestuur en/of de school moet nemen.

Belangrijke besluiten van de school behoeven de instemming van deze raad, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het zorgplan, de begroting, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid, het toelatingsbeleid, belangrijke onderwijskundige vernieuwingen binnen de school, het taakbeleid etc. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden 6 keer per jaar plaats. De verslagen vindt u terug op onze website. Indien u meer informatie wilt, kunt u bij de MR-leden terecht.

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

De medezeggenschapsraden van de verschillende SKPO-scholen zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is het inspraakorgaan van de organisatie SKPO. Namens iedere school heeft één lid zitting in de GMR.

Vragen? Mail ons

Deel deze pagina